TopBWT

TopBWT is een modulair systeem, ontwikkeld door Programming Systems voor de Gemeentelijke Bouwtoezichten in Nederland. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren, maar het maximale rendement wordt bereikt bij toepassing van het volledige systeem. Het programma is vanaf de eerste versie in 1987 doorontwikkeld tot een tweede versie in verband met de herziene Woningwet in 1991. Daarna is het programma geheel aangepast aan de mogelijkheden met de nieuwe generatie relationele databaseprogramma’s en de Woningwet 2003. Inmiddels is TopBWT, werkend onder Windows 98/NT/2000/XP/Vista/10 en onder Windows Server. 

Bestand

Bevat de instellingen en gegevens voor systeemconstanten, speciale kenmerken, administraties, wachtwoorden, bestandsonderhoud en spooler-verwerking en worden alle basisgegevens vastgelegd.

Stamgegevens

Bij het registreren van percelen, bouwaanvragen, meldingen etc. wordt gebruik gemaakt van codes (plaats, wijk, buurt, bouwsoort, architect, aannemer, procedure, etc) deze worden in het onderdeel stamgegevens gedefinieerd.

Adressen

In deze module worden alle relevante perceelgegevens geregistreerd, zoals adres en huisnummer volgens BOCO-norm, het stichtingsjaar, kadastrale gegevens, buurt, wijk en plaats en de coördinaten van het object (X/Y). Vanuit dit scherm zijn alle beschikbare gegevens van het betreffende perceel te benaderen (bouwplannen, meldingen, klachten, post, etc).

Gebouwencartotheek

Deze module is nieuw en loopt voor op de ontwikkeling van gebouwenregistratiesysteem. Deze administratie stelt de gebruiker in staat om zowel woningen, niet-woningen als prototype woningen vast te leggen. Deelobjecten per laag met afmetingen per laag kunnen ook gebruikt worden t.b.v. WOZ.

Aanvragen

In deze module vindt registratie van bouwaanvragen, meldingen en klachten plaats. Voor het afhandelen van bouwaanvragen is een tijdschema waarin is vastgelegd wanneer een bepaalde fase moet zijn afgerond. Naast bovengenoemde modules beschikt het systeem ook over voortgangcontroles, standaard overzichten, onderhoudsroutines en kunnen standaard brieven worden aangemaakt vanuit aanvragen (bouwplannen, revisies, schetsplannen, meldingen, handhaving etc. Ook kan het systeem publicatieteksten en welstandsverslagen genereren.

Uitgebreide rapportage

Circulerende aanvragen, bouwsoort/wijk, voortgangsoverzicht aanvragen, historisch overzicht, leges overzichten, jaaroverzicht, kengetallen, verdeling bouwsommen, bouwregister bouwplannen, niet afgedane bouwaanvragen, bouwregister meldingen, niet afgedane meldingen, soort besluit/jaar, niet afgedane schetsplannen, gegevens CBS, niet afgedane revisies, stand van zaken, postbewaking, lopende artikel 19 procedures, lopende overige procedures.

De module Rapporten is een relationele Report Writer, waarmee nog andere overzichten van de gegevens kunnen worden opgevraagd dan de overzichten die het systeem standaard aanmaakt. De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Basic-, dBase-, FaxBase-, FoxPro-, MultiPlan-, ASCII-, Lotus- en Excel-formaat.

Met de module Import kunnen gegevens afkom­stig uit andere software­pakketten in TopBWT worden geïmporteerd. Door middel van ex­pressies kunnen de im­portgegevens worden gemanipuleerd. De volgende formaten worden standaard onder­steund: Basic-, dBase-, FoxBase, FoxPro, ASCII, Multiplan, Paradox, RapidFile, Lotus, Excel, HTML.

Met de module Administrator kunnen aanpassingen aan het systeem worden verricht. U kunt nieuwe bestanden aan de data dictionary toevoegen en de bestandslay-out, de indexeringen en de relaties van nieuwe en bestaande bestanden definiëren.

Met de menumanager kan de indeling van de menu’s worden gewijzigd.

De talenondersteuning biedt voorzieningen om de gebruikersinterface (menuteksten, hulpinformatie e.d.) te vertalen. Er kunnen tot tien talen tegelijk in het systeem worden geladen, waarna per gebruiker een taal kan worden gekozen.

Wachtwoorden kunnen aan programmamenu's maar ook aan velden worden gekoppeld: voor elk wachtwoord kan worden opgegeven welke velden wel en welke niet mogen worden getoond en welke velden wel en welke niet door de gebruiker mogen worden gewijzigd.

Bouwtoezicht versus milieudienst op internet

Bouw- en milieuvergunningen kunnen betrekking hebben op een perceel / inrichting. De informatie over vergunningen, afvalstoffen, gevaarlijke stoffen, afvalwater e.d. kan uit het milieu-informatiesysteem TopMilieu op internet gepubliceerd worden voor intern gebruik of andere afnemers van diensten. 

Rappels

TopBWT werkt met rappellijsten, gekoppeld aan functies van medewerkers: na het ingeven van het wachtwoord krijgt de medewerker een actielijst te zien. In deze rappellijsten kan onder andere de voortgangsbewaking van bouwplannen worden opgenomen.

Bouwplannen regulier, licht, 1e fase, 2e fase, aanleg, monumenten, bouwinitiatieven

Bouwplannen zijn onderverdeel in een aantal categorieën; berekening van leges is per type plan aan te passen.

Meldingen

In TopBWT hebben meldingen ook voortgangsbewaking. Deze is losgekoppeld van de voortgangsbewaking van bouwplannen omdat in de Woningwet voor meldingen andere termijnen gelden dan voor bouwplannen. Het registreren van sloopmeldingen is nu ook mogelijk.

Handhaving

Controle van bepalingen verleend in een vergunning is integraal onderdeel van bouwbesluit. Hier worden gegevens bijgehouden en bewaakt over besluit, vooraanschrijving, gesprekken, hoorzitting, bezwaarschriften, waarschuwing, lastlegging of mogelijke dwangsom.

Algemeen

In het scherm “Algemeen” kan de procedure worden toegevoegd en een medewerker, een vergunningscode en omschrijving worden gemuteerd. De codes zijn vrij muteerbaar (gecodeerd in stamgegevens). Behalve in de invoervelden kan bij elk procedure tevens willekeurige informatie in een vrije-tekstveld worden ingevoerd.

Post

In deze module kunnen standaard documenten worden opgesteld, geprint en beheerd. Hierbij is mailmerge mogelijk: in plaats van bepaalde teksten zoals naam, adres, aanhef kan een code worden ingevoegd. Bij het printen wordt opgegeven voor welke selectie de brief moet worden gegenereerd, waarna het systeem voor elk relatie een brief maakt waarin de code is vervangen door de bijbehorende tekst uit de administratie. Documenten kunnen worden aangemaakt en bewerkt met MS Word.

Klachten

In deze module worden klachten gemuteerd standaard klachtformulieren en brieven worden aangemaakt en geprint.

Koppelen/ontkoppelen

Koppelen/ontkoppelen van meerdere percelen aan een aanvraag (bouwplannen, revisies, schetsplannen, meldingen, post, algemene toestemming, etc.).
Koppelingen met andere Windows-pakketten kunnen tot stand worden gebracht.
De voorzieningen voor koppeling met Office pakketten zoals Word en Excel zijn standaard aanwezig. 

Het ontwikkelen van specifiek maatwerk is mogelijk.